תקנון שימוש באתר

מדיניות פרטיות, מאגר מידע ודיוור ישיר

הפרטים האישיים שיימסרו ע”י המשתמש/ת (להלן: “הנרשם/ת”) במסגרת מילוי טופס ההרשמה יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של חברת “מועדון המיליון” (להלן: “החברה”)

החברה לא תמסור את פרטיי הנרשם, אלא בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן

אם תידרש לעשות כן ע”פ צו שיפוטי או לפי דין

אם תקבל התראה לנקיטת תהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו ע”י הנרשם/ת ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים אם יהיו, בין הנרשם/ת לבין החברה

אם תארגן החברה את פעילותה במסגרת גוף אחר, וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילותה עם פעילותו של גוף אחר, החברה תהיה זכאית להעביר לגוף האחר הנ”ל את פרטי הנרשם/ת ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו

אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד כי ביצע הנרשם מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם

אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה חשד כי הנרשם ביצע שימוש לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה

אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד כי הפר הנרשם איזה מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם החברה ו/או עם מי מטעמה

אם וככל שהדבר יידרש לצורך פעילות החברה, כגון העברת פרטים לעובדים, לקבלני משנה ולגופים אחרים השותפים או המעורבים בהפעלת הפעילות השיווקית של החברה

לנרשמים לא תהיה טענה או דרישה כלפי החברה בקשר למסירת פרטיהם כאמור והם מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה כאמור

מילוי טופס ההרשמה מהווה הסכמה של הנרשם לכך שפרטי הנרשם שלו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה, וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת החברה, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של החברה או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות הבאות

למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ולמטרת פניה לנרשם/ת בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, הודעת טקסט, בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר)

לצרכי עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא השיווקי

לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורת

וכן לצרכי דיוור חומר שיווקי ופרסומי, לרבות באמצעות קבצי “עוגיות” (COOKIES)

שימוש כאמור בפרטי הנרשם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שמידע כאמור ייחשב לקניינה של החברה והנרשם מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה ע”פ חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א 1981. החברה לא תיחשב כמפרת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ”ה-1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו ע”י אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט

הנרשם מאשר שידוע לו שלא חלה עליו חובה חוקית למסור את פרטיו וכי מסירת המידע הנ”ל נעשית מרצונות החופשי ובהסכמתו. הנרשם מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטים שמילא, ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהוא

נרשמים אשר: * מתנגדים לשימוש בפרטיהם או * המעוניינים להסיר עצמם ממאגר המידע הרשום בבעלות החברה או * המבקשים שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר, יודיעו על כך  באמצעות מנגנון ההסרה שיימצא בכל דיוור ובמקרה זה החברה תפעל בהתאם להוראה שנמסרה לה

שמירה על סודיות

החברה אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשביה

החברה משתמשת בתקני האבטחה הגבוהים ביותר על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה. החברה משתמשת בחברת יעד שריג, חברה לסליקת כרטיסי אשראי ואבטחה, לצורך בדיקת ואבטחת המידע. איי קרדיט עומדת בתקנים קפדניים של סטנדרטים ונהלי אבטחת מידע לפי דרישת חברות האשראי תקן PCI Level 1

האתר מאובטח באמצעות פרוטוקול SSL, כלומר, כל התקשורת שבין הדפדפן אצל הנרשם/ת לאתר (כלומר שרת האינטרנט המאחסן את העמודים) הינה מוצפנת כך שלא ניתן לפענח את המידע המועבר בין הדפדפן לאתר. כלומר, ה”אבטחה” המובטחת הינה הצפנה של המידע

במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכוח עליון, החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם לנרשם/ת או למי מטעמה, אם מידע ייאבד או יגיע לגורם עין ו/או ייעשה בו שימוש שלא בהרשאה

החברה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הנרשמים לאתר, אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה והעברת אינפורמציה לנרשם/ת

הנהלת האתר עושה מאמץ לספק לנרשם/ת שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, הנהלת האתר אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית למחשבי הנהלת האתר, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר אצל הנהלת האתר או אצל מי מספקיה

הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות ביחס להודעות שיתקבלו או יישלחו באמצעות האתר (לרבות הודעות שיישלחו ללקוחות ע”י משתמשים אחרים באמצעות שירותי האתר), תוכנן של הודעות כאלה או כל קובץ מחשב שיצורף להן, פעולתו של כל קובץ כאמור, השפעתו על מחשב המשתמש/ת וכל נזק, אובדן, אי נוחות, עוגמת נפש וכיו”ב, תוצאות ישירות או עקיפות שייגרמו למשתמש/ת או לכל צד שלישי בשל הודעות שיתקבלו באמצעות שירותי האתר או יישלחו באמצעותו.

בא לך
להמריא?

השאר פרטים בטופס
ונחזור אליך בהקדם.

מדריך חינמי - מיינדסט של מיליונר!

הרשם בטופס וקבל כבר עכשיו את המדריך ישירות למייל שלך!

מדריך חינמי - כיצד למכור מוצר סופר פרימיום

הרשם בטופס וקבל כבר עכשיו את המדריך ישירות למייל שלך!

מדריך חינמי - עסק של מיליון שקל בשנה!​

הרשם בטופס וקבל כבר עכשיו את המדריך ישירות למייל שלך!

מדריך חינמי - סמכות המיליונים!

הרשם בטופס וקבל כבר עכשיו את המדריך ישירות למייל שלך!

רוצה להצטרף
לאתגר הבא?

השאר פרטים בטופס
ושריין מקום!